Rynket Rose

Rynket rose

Latin: Rosa rugosa

Vidste du…?

At rynket rose ikke kan anbefales til udplantning i vildtremiser, da dette kan få alvorlige konsekvenser for den oprindelige flora. Det anbefales i stedet at bruge hjemmehørende og egnstypiske arter af roser.

Beskyttelse og regulering

Rynket rose anses for at være en invasiv art og bekæmpes derfor flere steder, især på kystnære arealer.

Hvorfor uønsket

Rynket rose sætter så mange og tætte rodskud, at den kan udkonkurrere den naturlige vegetation i et område. Spredningen af rynket rose medfører en markant nedgang i tilgængeligheden af lys. Dette fører til, at andre arter skygges ud af deres habitat og resultatet er et artsfattigt plantesamfund. Det er ikke kun plantesamfundene, der fortrænges. Til en alsidig flora knytter der sig en ligeså alsidig fauna.

Status for bekæmpelse

Rynket rose er svær at bekæmpe. Når planten skal fjernes kan det ske ved opgravning (alle jordstængler skal med), afgræsning med geder (kun geder græsser kraftigt nok til at holde planten nede) eller anvendelse af pesticider ved pensling. Herefter får den naturlige vegetation mulighed for at tage over. Læs mere om bekæmpelse af rynket rose:

Udbredelse

Rynket rose stammer oprindeligt fra det nordøstlige Asien og blev herfra, i 1800-tallet, indført til Danmark som prydplante. Den er første gang observeret forvildet i den danske natur i 1875.
I Danmark er rynket rose meget almindelig og kendes i alle landets egne, hvor den kan dække store arealer. I de seneste årtier har planten invaderet mange strande og store kystområder, hvor den er vidt udbredt.

Udseende

Rynket rose, der tilhører rosenfamilien (Rosaceae) er bedst kendt for sine store saftige, røde eller orangerøde hyben, som er fladtrykt kugleformede og 2-3 cm i diameter. Planten kan blive 0,5-1,5 m høj afhængig af jordtype. I klitterne bliver den sjældent mere end 0,5 m høj. Blomsten er groft rynket og dens fem kronblade er oftest mørk pink eller rosa, men kan også være hvide. Blomsterne dufter kraftigt af roser, og de kan lugtes flere meter væk i stille vejr. Selve blomsterne er 6-10 cm i diameter og de blomstrer i juni-juli. Småblade er groft rynkede, brede og mere græsgrønne end hos andre rosenarter. Oversiden er glat og skinnende grøn, mens undersiden er klæbrig og tæthåret. I efteråret er bladene gule, orange og røde. Rynket rose er en stærkt grenet busk med lange rod-udløbere. Stænglerne er meget tæt besat med cm-lange, lige, korthåret og lyst brune torne. En enkelt plante kan dække store arealer - op til 100 m2.

Forvekslingsmuligheder

Rynket rose kaldes ofte klitrose, men dette navn er uheldigt, da en anden naturligt hjemmehørende rosenart allerede hedder klitrose ( Rosa pimpinellifolia ) - denne har små, ca. 1 cm, sorte, kuglerunde hyben og hvide blomster. Rynket rose kan ligeledes forveksles med hunderose ( Rosa canina ), men denne arts hyben er aflange og slankhalsede modsat rynket roses mere runde, fladtrykte hyben. Særlige kendetegn for hunderose er ligeledes de brede, kraftige barktorne med nedadbøjet spids.

Formering

Rynket rose formerer sig dels med frø og dels med rodskud. Skud fra roden gør, at en enkelt plante kan brede sig over store områder Frøene kan spredes af dyr og mennesker eller flyde på vand. De tåler saltvand, og kan derfor sprede sig til småøer, holme og strande i hele landet. Fugle holder meget af hyben af rynket rose og de kan sprede planten, endda over store afstande, både når de spiser hyben, der hvor de sidder og drysser med frøene, og når frøene har været en tur igennem fuglenes mave.

Voksested

Rynket rose optræder alle vegne. Planten tåler salt, tørke, hård frost og stærk vind, og spreder sig især på sandede jorder såsom sandstrand, i klitter, på strandenge og strandoverdrev. Den optræder tillige i sommerhusområder, ved vildtremisser, i levende hegn og langs veje.