Flere vådområder

Flere vådområder

Projektet har fokus på at skabe flere vådområder. Store arealer er indenfor de sidste 100 år blevet drænet og tørlagt med det formål at kunne drive landbrug og skovbrug mere intensivt.

Genskabelse af vådområder er et af de tiltag der gavner biodiversiteten mest. Indenfor dette projekt forbedres de hydrologiske forhold ved at lukke store systemer af grøfter og kanaler og dermed genskabe vandets naturlige strømning. Der bliver også flere steder lavet overfladiske skrab som skaber nogle lavbundede søer og vandhuller.

Hvem har glæde af, at der kommer mere vand i naturen? Vand er vigtigt for mange fuglearter som både kan finde føde i og beskyttelse på vandet. Andre arter som f.eks. padder er afhængige af fladvandede arealer som ynglesteder. Det kan dreje sig om fugle som Tinksmed, Trane og Hjejlen og padder som Stor Vandsalamander, Strandtudse og Spidssnudet frø.